۱۳۹۰ آذر ۱, سه‌شنبه

خیلی استراتژیکی عزیزم

رفتن یه زاغه ای ساختن نزدیک یه دهی که اسمش بیدگنه ست. که در واقع بیدگنه نیست. بید کنه ست. یعنی کنه ای که به بید میزنه

بعد دیدن ضایعس.. اسم کشته شده ها رو گذاشتن شهدای غدیر