۱۳۹۰ آبان ۲۸, شنبه

نتایج تحیقیات

مهمان برنامه هفت:
" علت اصلی کپی غیر مجاز فیلم، سودجویی است"

امیدوارم این کارشناس برجسته وصیت کند بعد از مرگ مغزش را برای انجام آزمایش از جمجمه در بیاورند. با این همه سلول خاکستری حیف است زیر قبر فاسد شود