۱۳۹۰ مهر ۶, چهارشنبه

زیر و رو شوندگان

دختران و پسران ایرانی، روابط جنسی-عاطفی شان را قبل از ازدواج با مکتب "پاریس" تنظیم می کنند

و بعد از ازدواج، با مکتب "کهگیوله و بویر احمد"