۱۳۹۰ شهریور ۱۳, یکشنبه

دوباره بشین پاشو

احتمالا دوباره مجبورم برم خدمت

بدون اینکه دلیلی داشته باشم برای خدمت کردن به این کشور 

و بدون اینکه این کشور دلیلی داشته باشه برای به خدمت گرفتن من