۱۳۹۰ تیر ۲۸, سه‌شنبه

سرزمین عجایب

با چادر بری بیرون، می کننت... لخت بری بیرون، می کننت

هیکلت گنده باشه، با چاقو می زننت، مردنی باشی، بازم با چاقو می زننت

خدمت بری فلجت می کنن، خدمت نری، بازم فلجت می کنن

واسه دویچه وله مطلب بنویسی، میری اوین، ننویسی، بازم میری اوین

باید دقیقاً چیکار کرد تو این مملکت؟