۱۳۹۰ تیر ۹, پنجشنبه

چرا دهنمو باز می کنین خو؟

تمام چهارده معصوم تو جامعه ای زندگی می کردن که توش اگه کنیزی خودشو می پوشوند میگرفتن میزدنش
چون تو قرآن آیه حجاب خطاب به زنان مومنه، نه کنیزان

بعد این مادر به خطاها میگن گونی نکنید تو سرتون خدا عنش میاد
اصن دختران بدحجاب، کنیز دوس پسراشونن.. حالا چه شکری میخوای بخوری؟