ه‍.ش. ۱۳۹۰ خرداد ۳۰, دوشنبه

رسم عرب بادیه نشین ما را بس

600 سال از زمان مسیح گذشته بود که محمد به مردمش گفت: زمانه عوض شده، شما دین جدیدی لازم دارید

1400 سال از آن روز می گذرد و هنوز به ما می گویند: زمانه عوض شده، اما شما دین جدیدی لازم ندارید