۱۳۹۰ خرداد ۲۱, شنبه

سنگِ بسته و سگِ رها

مملکت اسلامی جاییست که در آن دیش ها حق آفتاب خوردن در پشت بام ها را ندارند

اما متجاوزین جرئت حمله به مهمانی خصوصی و ربودن زن ها و تعرض به آنها را دارند