ه‍.ش. ۱۳۹۰ خرداد ۱۰, سه‌شنبه

از بلاد کفر آموز اخلاص عمل

در سال 1990 نرخ قتل عمد در ایالت هایی از آمریکا که مجازات اعدام اعمال می کردند 9.5 بود
و در ایالت هایی که اعدام نداشتند، 9.16 

بعد از بیست سال، که یکی دو سال اخیر باشد، نرخ اولی به 5.26 رسید
و دومی به 3.9

.
شما رو با پرتقال فروش تنها میذارم