۱۳۹۰ اردیبهشت ۱۶, جمعه

ترسم از اهل سعادت باشم

اگر بهشت جاییست که بسیجی ها در آن اسکان دارند
و جهنم جاییست که ریچارد داوکینز مقیم آن مکان است

خدایا، نکیر و منکرت را به زحمت نینداز، نظر من به دومی نزدیک تر است