۱۳۹۰ اردیبهشت ۱۰, شنبه

سوپر طفلک

در مراجعه به تعمیرگاه یا نمایندگی مجاز، ضمن تحویل دستگاه معیوب خود جمله زیر را ادا می کند:

" البته پسر خودم مهندسه، اون دخترم هم کامپیوتر خونده"

برای این تیپ از آدم ها، باید زنده زنده عزاداری کرد