۱۳۹۰ اردیبهشت ۴, یکشنبه

تازه امروز فهمیدم

پروردگار شاهد است تا الان نمی دانستم در هر بیمارستانی، چرا هر مریض لاقل یک "همراه" دارد

نگو میدانستند که ممکن است مریضشان سر از بیابان و کنار اتوبان دربیاورد

ضمن احترام به تمام اقوام ایرانی

آدامس جوییدن یک شهرستانی را در بازه زمانی طولانی در برابر چشمم قرار بده

به کوبیدن هواپیمای مسافربری به برج های دوقلوی نیویورک هم اعتراف می کنم