۱۳۹۰ فروردین ۲۲, دوشنبه

دو راهی به این میگن

یه توموری چیزی تو مغزت داشته باشی و برای درمانش کلی مجبور شن پول خرجت کنن و حالت به هم بخوره از هزینه ساز بودن خودت بهتره 

 یا

یه زندگی گه داشته باشی که وقتی به وضعت نگاه می کنن افسرده بشن و مجبور شن کلی خرج ویزیت روانشناس بدن و حالت به هم بخوره از هزینه ساز بودن خودت؟