۱۳۹۰ فروردین ۱۹, جمعه

نترسید، ما همه بیدار هستیم

 بیداری اسلامی یعنی وقتی پا می شی  حجابت رعایت باشه؟
بیداری اسلامی یعنی خاورمیانه تختخواب بوده؟ اگه بوده دو نفره بوده؟
بیداری اسلامی یعنی دیگه نمیخوابن؟ اگه دیگه نخوابن چشاشون خون نمی افته؟
بیداری اسلامی یعنی خانوم شما اصلاً امروز صبح اسلامی پا شدی؟ 
بیداری اسلامی یعنی اف 15 آمریکا تو لیبی خورد زمین خلبان ایجکت کرد اومد پایین گل میدن بش؟ 
بیداری اسلامی یعنی خواب اسلامی هم داریم؟ 
بیداری اسلامی یعنی مبارزه برای دموکراسی؟ اون که غربی بود!! 
بیداری اسلامی یعنی با هر چیزی میشه جوک ساخت !