۱۳۹۰ فروردین ۱, دوشنبه

دولت سوژه ساز

شرط می بندم در تمامی دید و بازدیدهای عید امسال در مناطق شهرنشین ایران، این جمله رد و بدل شده باشه:


ایندفه گاز شما چقدر اومد؟