ه‍.ش. ۱۳۸۹ اسفند ۱, یکشنبه

پورت ها را چرا بستی پس؟

تیترهای تابناکی:

به جون اون مادرم که دیشب همتون لخت دیدینش، تهران آرام است!