ه‍.ش. ۱۳۸۹ بهمن ۱۳, چهارشنبه

و اوست انتقام گیرنده

صغیر که بودیم و کار غلطی می کردیم پنهانی، "می گفتند هیچ کس نبینه خدا هم نمی بینیه؟"

پشت سر و صدای شلوغی های مصر، جمهوری اسلامی هم فرصت غنیمت شمرده وهرچقدر می خواهد اعدام می کند

به این ضغیران عقلی هم باید گفت: "احمق ها، هیچ کس نبیند، خدا هم نمی بیند؟"