۱۳۸۹ بهمن ۴, دوشنبه

موجود است

لبنیاتی های محترم

لطفاً خمیردندان Crest را همان انگلیسی اش را بنویسید پشت شیشه تان

فارسی اش ناجور است... مخصوصاً اگر اعراب گذاری نکرده باشید