ه‍.ش. ۱۳۸۹ بهمن ۳, یکشنبه

در گیر همدیگریم

بخار بیرون زده از دهان ملت در زمستان که به صورتمان می خورند و می بینیم 

لو می دهند نفس های کثیفی را که در تابستان به ریه هایمان داخل می شود و نمی بینیم