۱۳۹۰ آذر ۹, چهارشنبه

سرزمین شعبون بی مخ ها

سی و اندی سال پیش، یک مشت لات و لوت، سفارت آمریکا را اشغال کردند. آمریکا، 35 میلیون ایرانی را با 8 سال جنگ مجازات کرد
 باید دید این بار، بریتانیا چه مجازاتی برای 75 میلیون ایرانی در نظر خواهد گرفت

۲ نظر: