۱۳۹۰ مرداد ۵, چهارشنبه

ندانید که می دانید

رئیس قوه قضائیه: " احساس نا امنی، بدتر از نا امنی است"

احساس خر فرض شدن هم بدتر از خر فرض شدن است، جناب آیت الله

۱ نظر: