۱۳۹۰ خرداد ۲۰, جمعه

عدالت حزب اللهی

اخیراً متوجه شدید؟

خونی که از چشم یک آخوند بیرون ریخته، خیلی رنگی تر از تمام خون یک کودک شکنجه شده است که زیر پوستش لخته شده

این لباس، چه ها که با آدمیت نمی کند

۲ نظر:

  1. بعد از من كسي خواهد آمد كه پرچم را به دست حضرت مهدي خواهد داد

    http://salehat.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=60:1389-06-01-14-26-04&catid=42:agha-va-mahdi

    پاسخحذف