۱۳۹۰ خرداد ۷, شنبه

لطف کن بمیر

- انقدر سیگار بکشی می میری!
- اگه نکشم می میرم
- اگه بکشی با درد می میری
- اگه نکشم از درد می میرم
- هوای دودی جلوی دردو نمی گیره
- هوای صاف جلوی مرگو می گیره؟
- ببین پس چیز کن... زیاد بکش.. سعی کن هرچه زودتر هم بمیری
- باشه
- ممنونم ازت 

۲ نظر: