۱۳۹۰ اردیبهشت ۲, جمعه

چیزی که می تواند شما را بکشد

فقط یک خاصیت بیکار بودن است که انسان را به مرز پوچی میرساند:

صبح شنبه، مجبور نیستی جایی بروی !

۱ نظر: