۱۳۹۰ اردیبهشت ۴, یکشنبه

تازه امروز فهمیدم

پروردگار شاهد است تا الان نمی دانستم در هر بیمارستانی، چرا هر مریض لاقل یک "همراه" دارد

نگو میدانستند که ممکن است مریضشان سر از بیابان و کنار اتوبان دربیاورد

۱ نظر: