۱۳۸۹ دی ۹, پنجشنبه

زِر جمعی

یه چیزِ این مملکتو باید کادر گرفت نشون داد به دنیا تا بمیرن از خنده:

هر کی زبونش دراز تره، وکیل وصی هاش بیشترن !