۱۳۸۹ دی ۵, یکشنبه

هپی هالیدی

حیف سوژه های اسلام وقتمان را پر کرده وگرنه "پدر، پسر، روح القدس" هم خوراک خوبی بود برای کوبیدن برادران دیندار

ولی گناه دارند... کریسمسشان مبارک