۱۳۸۹ آذر ۱۸, پنجشنبه

کشکت را بساب برادر

خودتان را جر میدهید با عمل به شریعت تان، آب از آب دنیا تکان نمی خورد

ما مویی بیرون می گذاریم و سینه ای می لرزانیم.. یا زلزله می آید یا قحطی

افکت کفر ما، از خاصیت ایمان شما بیشتر است