۱۳۸۹ آذر ۱۳, شنبه

کردند ما را اینها

فوتبالیست ها چیزی هستند که اگر زنشان هم باشی معروف می شوی... اگر زنشان شوی و قاتل هم باشی، باز معروف می شوی... اگر زنشان باشی و قاتل باشی و اعدام هم بشوی باز معروف می شوی.. دل هم برایت می سوزانند

یک همچین چیزی هستند فوتبالیست ها