۱۳۸۹ آبان ۲۰, پنجشنبه

پرانتز خماری

سن بلوغ که تا 10 سالگی پایین اومده... سن ازدواج هم که تا 30 سالگی بالا رفته

20 سال تمام باید عفاف پیشه کنیم. .. مملکته داریم؟