۱۳۸۹ آبان ۱۳, پنجشنبه

کاربرد عملی

از شیخ ما پرسیدند که "دین" چیست؟

بگفت: همان است که وقتی همه چیز تخمی شد، بگویند به خاطر عمل نکردن به آن بوده وگرنه اینطور نمی شد.