۱۳۸۹ آبان ۵, چهارشنبه

زلال احکامتم

-  نعوذ باالله دریافت شورت دوست دختر، چه حکمی دارد؟

- اگر بتوانند 4 نفر پیدا کنند که معتاد نباشند و شهادت دهند که طرفین قصد ازدواجی هستند مانعی ندارد، و احوط آنست که به سوتین بسنده کند.  کل موارد باید تا قبل از غروب آفتاب به صاحبش برگردانده شود.