۱۳۸۹ شهریور ۱۰, چهارشنبه

لایحه خانواده

پیامبر اعظم: 

اگر دخترکی در ثریا هم چنباتمه زده باشد، مردانی از سرزمین پارس می روند و صیغه اش می کنند