۱۳۸۹ مرداد ۲۳, شنبه

ستم است

(سه روز اول) ماه رمضانتان را چگونه گذراندید؟

قلم بر دست می گیرم و انشای خود را آغاز می کنم:  " به فاک رفتیم"