۱۳۸۹ مرداد ۱۷, یکشنبه

سعادت مبتذل

اوج بدبختی این نیست که بسوزی که در پرتلندِ اورگان به دنیا نیامدی

اوج بدبختی این است که بسوزی که برای چپاندن حس خوشبختی توی دلت، مجبوری خدا را شکر کنی که در وزیرستانِ پاکستان به دنیا نیامده ای