۱۳۸۹ تیر ۲۰, یکشنبه

شوردرآوری ایرانی

یک پیشی متوسط روزی چند بار می شاشد؟

1-یک بار
2-دوبار
3-سه بار و بیشتر

گزینه مورد نظر خود را با پیامک به شماره 10000000025 بفرستید