۱۳۸۹ تیر ۱۶, چهارشنبه

Feme Fatale

خوب دوست دارم با یه زن مشکوک بخوابم و بعد به جرم جاسوسی دستگیرش کنن و وقتی رفتم ملاقاتش از پشت شیشه گوشی رو برداره و با بغض بگه :

.... ولی قسم می خورم عشقم به تو واقعی بودنمی فهمم، چیش آنرماله خوب؟