۱۳۸۹ خرداد ۱۷, دوشنبه

نسل سگا

برای درک حس ضایعی که به اصحاب کهف دست داد، کافیست تصور شود فردی وارد یک گیم نت پر از XBOX  شده و بگوید:

Combat  شرطی می زنین؟