۱۳۸۹ اردیبهشت ۲۵, شنبه

من باب یادآوری 2

قسم میخورم در تمام 12 سال مدرسه علمی ترین چیزی که به خوردمان دادند همین بود: 


آب را، با خاک را، قاطی کنیم، گل می شود