۱۳۸۹ فروردین ۲۵, چهارشنبه

لذت در شصت ثانیه

ژانر این زنای دهاتی که مردشون بستنی  قیفی میخره براشون، پشت  به خیابون، رو به کرکره پایین مغازه بغلی، به صورت یک کلونی سیاه درآمده، با هول و بلا مشغول لیس زدن می شوند