۱۳۸۹ فروردین ۷, شنبه

Back of Ghafele

چند روزه میخوام به بابائه بگم:

ای پدر بزرگوار، لاقل برای اینکه صبح هنگام خروج از منزل، رفتگر محل درباره یکی از آن سریال های زهرماری فارسی وان که دیشب خوابش برده و ندیده اش از فرزند ذکورت سوالی به جا آورد، مثل روغن ماسیده نماند در امر خویش، جواز ده که بخریم آن ریسیور لامصب را.