۱۳۸۹ فروردین ۲, دوشنبه

برآیند برداری

هیچ وقت نفهمیدم...

شما شیرینی می خرید تعارف می کنید به ما

ما شیرینی می خریم تعارف می کنیم به شما

خب چرا هر کی نمیشینه واس خودشو بخوره؟