۱۳۸۸ اسفند ۲۸, جمعه

فانـتـزیست ها

 گـ..ـی بودن اصن چیز پیچیده ای نیس...
 
کافیه تو هشت سالگی جلو تلویزیون با دیدن رون سوباسا یه جوری بشی