۱۳۸۸ اسفند ۱۴, جمعه

برم تو گور؟

- میخوام بمونم ایران

- چه گهی میخوای بخوری اینجا؟

********

- میخوام برم آمریکا

- چه گهی میخوای بخوری اونجا؟