۱۳۸۸ اسفند ۷, جمعه

شیخی بگفت

مرگ، پایان حیات نیست.... جدایی از وابستگی هاست

درست مثل افتادن گوشی  درون جوی، در حالی که فون بوکت روی سیم کارت نباشد