۱۳۸۸ بهمن ۲۲, پنجشنبه

خراب آباد

- رضا چرا دلت با مردم ایران نیست؟
- آخه اپوزوسیونش هم هیچ پخی نیست
- مملکت  همش سیاست که نیست
- نشونم بده، کجاش نیست؟