۱۳۸۹ مرداد ۲۰, چهارشنبه

بحث روز جهان اسلام

- مصباح: میدم چوبت بزنن !!

- مشایی: میگم لولو ببردت !!

۱ نظر: