۱۳۸۹ خرداد ۵, چهارشنبه

اپی لیدی

خوب شد دختر نیستم وگرنه هر چی گیس بود با شنیدن این می کندم:

" خمینی خودش خوب بود بیچاره..... کناریاش نذاشتن"

۱ نظر: