۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۵, چهارشنبه

دلت بسوزه

ترکه گفت: یه جک بگم؟

گفتن: بگو...بگو

گفت: نمی گم... به ترکا توهین میشه

۱ نظر: