۱۳۸۹ فروردین ۲۳, دوشنبه

مبصر

همــــه ساکت بودنــــــــــــــــــــــــد...!

ناگهان احمدی نژاد گفــــــــــــــــــــــــــــت.!!!!

۳ نظر: